Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI A La Moda Style Sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.alamodastyle.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność spółki „A La Moda Style” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest „A La Moda Style” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772415, NIP: 8943138957, REGON: 38275568500000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, adres e-mail: sklep@alamodastyle.pl, nr telefonu: 790 899 846 właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
 4. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 5. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 6. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
 7. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, fakultatywnie wiek. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
 8. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 9. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 10. w celu rejestracji i prowadzenia (w tym również obsługi technicznej) konta Użytkownika w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
 11. w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
 12. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;
 13. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;
 14. w celu realizacji usługi Newsletter drogą mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody, w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 5. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: „A La Moda Style” sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 7. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
 8. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 9. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 10. żądania usunięcia danych osobowych;
 11. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 12. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możli
 13. cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 

 1. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4 ust. 2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
 2. osobiście w siedzibie Administratora „A La Moda Style” sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław);
 3. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
 4. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@alamodastyle.pl
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
 8. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 9. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL), operatorzy płatności (Tpay,) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług.
 10. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 11. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
 12. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
 13. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 14. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
 15. pracownikom i współpracownikom.

 

 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 1. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora („A La Moda Style” sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław) lub na adres e-mail: sklep@alamodastyle.pl

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi Newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 3. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji

DATA 04.11.2020r.

 

 

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać rabat 10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie!

Twój koszyk zawiera 0 produktów produkty produkt
Brak produktów. Kiedy dodasz produkty do koszyka pojawią się one w tym miejscu.
Ulubione 0 produktów produkty produkt
Brak produktów. Kiedy dodasz produkty do ulubionych pojawią się one w tym miejscu.
Twoje konto
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl