Regulamin

A’LA MODA STYLE


Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „A La Moda Style” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej: „A La Moda Style”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.alamodastyle.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez A La Moda Style usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez A La Moda Style, za pośrednictwem Dostawcy.


3. Dostawca – DHL lub inna firma kurierska, której usługi oferuje A La Moda Style.


4. Kupon zakupowy – możliwość założenia zamówienia telefonicznego ( nr. 790 899 846) na kupon zakupowy o minimalnej wartości 100,00 zł.


5. Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.


6. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.


7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


8. Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu A La Moda Style, uruchomiona na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.


9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie A La Moda Style. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.


10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


11. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.alamodastyle.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.


12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu A La Moda Style.


13. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu A La Moda Style.


14. A La Moda Style – działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością A La Moda Style sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, adres do korespondencji: ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, KRS: 0000772415, NIP: 8943138957, REGON: 38275568500000, adres e-mail: esklep@alamodastyle.pl


15. Strona Internetowa Sklepu A La Moda Style – strony internetowe, pod którymi
A La Moda Style prowadzi sklep, działający w domenie www.alamodastyle.pl.


16. Towar – produkt oferowany przez A La Moda Style za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.


17. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.


18. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.


19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a A La Moda Style.


20. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – zawarcie umowy z chwilą złożenia zamówienia i dokonania zapłaty.


§ 2 Wstęp


1.   Jako A La Moda Style posiadamy wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu A La Moda Style, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.


2. A La Moda Style udostępnia sklep jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej sklepu.


3. A La Moda Style zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej sklepu reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.


4. Strona Sklepu Internetowego A La Moda Style nie może być wykorzystywana przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.


5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego A La Moda Style odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.


6. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu A La Moda Style, Strony Sklepu Internetowego A La Moda Style lub usług nieodpłatnych świadczonych przez A La Moda Style, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub A La Moda Style.


7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu A La Moda Style wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów
i funkcji Stron Internetowych Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes A La Moda Style.


8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu A La Moda Style, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.


9. A La Moda Style dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego, to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.


10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie A La Moda Style oraz w celu korzystania
z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.


11. Jako A La Moda Style oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).


12. A La Moda Style tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez A La Moda Style powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§ 3 Rejestracja w Sklepie Internetowym A La Moda Style

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu A La Moda Style i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.


3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:


a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne.
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta
i być prawdziwe.
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.


4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: 


a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;


b) upoważnieniem A La Moda Style do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez A La Moda Style na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.


c) administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu A La Moda Style w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest „A La Moda Style” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772415, NIP: 8943138957, REGON: 38275568500000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, adres e-mail: sklep@alamodastyle.pl, nr telefonu: 790899846, właściciel strony internetowej Sklepu A La Moda Style. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez A La Moda Style danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:


https://alamodastyle.pl/polityka-prywatnosci


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez A La Moda Style. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez A La Moda Style za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.


6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności
i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia A La Moda Style o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta


7. Klient może dokonać zamówienia bez potrzeby zakładania konta. Przy zamówieniu należy wypełnić formularz z danymi osobistymi na stronie internetowej sklepu bez konieczności rejestracji.


§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym A La Moda Style przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.


3. Klient składa zamówienie, wybierając Towar, następnie polecenie - „DODAJ DO KOSZYKA”, po przejściu do koszyka, należy wybrać sposób dostawy i płatność, następnie dane do wysyłki, po podsumowaniu zamówienia, należy wybrać sposób płatności i dostawy. Następnie Klient obowiązany jest dokonać płatności. Przed wysyłką zamówienia do A La Moda Style podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.


4. Złożenie przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi złożenie A La Moda Style oferty zawarcia Umowy sprzedaży. A La Moda Style potwierdza wpłynięcie tak złożonej oferty drogą mailową.


5. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty zawarcia Umowy sprzedaży przez A La Moda Style, tj. w momencie potwierdzenia Klientowi przez A La Moda Style, że zamówienie zostało przyjęte i zostało przekazane do realizacji. A La Moda Style przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.


6. Wraz z potwierdzeniem Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte, A La Moda Style przesyła Klientowi warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej.
7. A La Moda Style zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku dokonania płatności przez klienta, nastąpi zwrot pieniędzy w ciągu 5 dni roboczych.


8. A La Moda Style zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności za towar.


§ 5 Płatność i Dostawa


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu A La Moda Style zmieszczone przy danym Towarze:


a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;


b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;


c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.


2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta
na Stronie Internetowej Sklepu A La Moda Style w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „podsumowaniu”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.


3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:


a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez A La Moda Style potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez A La Moda Style informacji z systemu Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta);


b) przelew bankowy tradycyjny,


c) przelew Blik,


d) karta płatnicza.


4. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, ani za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.


5. A La Moda Style zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o terminie realizacji zamówienia, z reguły jest to do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.


6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.


7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.


8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu
w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.


9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie A La Moda Style ul. Świeradowska 51/57 50-559 w Wrocławiu w godzinach jego otwarcia 9.00-21.00. lub Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu poziom I przy Placu Grunwaldzkim 22 Klient w formie e-mail lub telefonicznie otrzyma informacje, w którym sklepie towar jest gotowy do odbioru.


10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego zamówionego Towaru, zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez A La Moda Style telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:


a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego A La Moda Style.


11. A La Moda Style przesyła fakturę VAT, paragon obejmującą dostarczane Towary wraz z jego dostawą.


12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia i zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego A La Moda Style, przez Dostawcę A La Moda Style skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. Przesyłka zostanie ponownie wysłana po uprzednim uregulowaniu przez Klienta kosztów dostawy.


§ 6 Promocje


1. A La Moda Style ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostaw, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.


2. A La Moda Style ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
lub na kanałach social mediach akcje promocyjne w ustalonym przedziale czasowym lub też do wyczerpania zapasów.


3. W przypadku promocji, która jest określona wymogiem spełnienia wymaganej kwoty zamówienia, po zwróceniu produktu z danego zamówienia, dana promocja/prezent nie obowiązuje i powinna zostać zwrócona.


4. A La Moda Style jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków akcji promocyjnej w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana nie wpłynie na prawa Klientów nabyte przed dniem odwołania lub zmiany warunków. W tym przypadku A La Moda Style będzie uprawniona do potrącenia wzajemnych wierzytelności stron tj. kosztów dostawy i wartość zwróconego towaru.


5. Promocje nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.


§ 7 Odpowiedzialność i rękojmia


1. A La Moda Style ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami A La Moda Style ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


2. A La Moda Style zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:


a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że A La Moda Style niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez A La Moda Style albo A La Moda Style nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez A La Moda Style usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez A La Moda Style. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi A La Moda Style;


b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że A La Moda Style niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. A La Moda Style może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi A La Moda Style.


4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres A La Moda Style. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa A La Moda Style.


5. A La Moda Style odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


§ 8 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres A La Moda Style, a także za pośrednictwem specjalnego formularza reklamacji znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu, link: https://alamodastyle.pl/reklamacje


2. A La Moda Style w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres A La Moda Style na koszt Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych do zgłoszenia żądania zawierającego reklamację.


4. Klient może zgłosić A La Moda Style reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez A La Moda Style. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny A La Moda Style. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. A La Moda Style niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


5. W przypadku uwzględnienia reklamacji A La Moda Style w pierwszej kolejności dokona naprawy towaru, jeżeli nie będzie ona możliwa, następnie wymieni towar na nowy, w przypadku braku możliwości wymiany nastąpi zwrot ceny za towar.


§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie
od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.


2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając A La Moda Style oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez A La Moda Style na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.


4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim A La Moda Style przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


5. A La Moda Style ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. A La Moda Style może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez A La Moda Style, A La Moda Style nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


7. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.


8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar A La Moda Style lub przekazać go osobie upoważnionej przez A La Moda Style do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


9. Zwracany Towar należy dostarczyć do sklepu ADRES A La Moda Style przy ul. Świeradowskiej 51-57 we Wrocławiu Centrum Handlowe Ferio Gaj lub w sklepie A La Moda Style plac Grunwaldzki 22, 50-363 w Wrocławiu.


10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:


a) bezpośrednio w sklepie w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu poziom 1 w godzinach otwarcia sklepu lub


b) za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. (przesyłka rejestrowana) lub innego przewoźnika umożliwiającego nadanie przesyłki rejestrowanej - przez przesłanie Towaru na ADRES A La Moda Style.


12. A La Moda Style dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


13. A La Moda Style może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu zmniejszenia wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru z płatnością zwracaną w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.


14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, przy zawarciu której Klient skorzystał z kodu zniżkowego, użyty kod zniżkowy nie podlega zwrotowi.


§ 11 Wymiana towaru


1. A La Moda Style oferuje Klientom możliwości wymiany Towaru wolnego od wad na Towar w innym rozmiarze lub kolorze. W takim przypadku Klient powinien wysłać informację e-mail: na adres sklep@alamodastyle.pl Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 5 dni potwierdzi czy jest możliwość wymiany towaru po sprawdzeniu stanu magazynu oraz wskaże adres do dostarczenia towaru.
2. Wszelkie koszty wysyłki w tym wypadku ponosi Klient.

§ 12 Usługi


1. A La Moda Style świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:


a) Prowadzenie Konta Klienta;


b) Newsletter.


2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.


3. A La Moda Style zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 3 Regulaminu.


5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi poprzez wskazanie adresu e-mail w rubryce na stronie: esklep@alamodastyle.pl – w zakresie zniżki na następne zamówienie.


6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez A La Moda Style, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie A La Moda Style. Newsletter przesyłany jest przez A La Moda Style do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.


7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:


a) informację o nadawcy;


b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz


c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.


8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując
się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej esklep@alamodastyle.pl


9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie A La Moda Style, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez A La Moda Style, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.


10. A La Moda Style jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę A La Moda Style lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. A La Moda Style zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.


2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.


3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez A La Moda Style na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez A La Moda Style poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.


4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie A La Moda Style w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.


5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.


6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


7. Regulamin obowiązuje od dnia DATA 02.11.2020 r.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać rabat 10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie!

Twój koszyk zawiera 0 produktów produkty produkt
Brak produktów. Kiedy dodasz produkty do koszyka pojawią się one w tym miejscu.
Ulubione 0 produktów produkty produkt
Brak produktów. Kiedy dodasz produkty do ulubionych pojawią się one w tym miejscu.
Twoje konto
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl